WYRÓŻNIENIE – TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusz Kościuszki w Rybniku

_

IDEA

_

Wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju i kierunków przemian dla miasta Rybnika w przedmiotowej lokalizacji opiera się na zasadzie stworzenia WOONERFU, co po holendersku oznacza „ulicę do mieszkania”. Cele i zasady funkcjonowania ulicy Kościuszki zostały wzmocnione przez założenia programu użytkowego – podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Wiele funkcji ulicy powinno nie tylko się pokrywać, ale być zintegrowanych ze sobą, zapewniając tym samym, że funkcja, trwałość, estetyka oraz odpowiedzialność ekonomiczna nie są w sprzeczności. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą koncepcji była rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, które zniechęciłyby kierowców do ruchu tranzytowego, nie wykluczając jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

_

Istotnym założeniem w kształtowaniu przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki jest jej zmienność i różnorodność, a idea kompozycji urbanistycznej opiera się o zasadę linearnej dyspozycji funkcji i zakłada wydzielenie pięciu zasadniczych pasów funkcjonalnych tworzących obszar BULWARU MIEJSKIEGO.

 
Data

2016

Lokalizacja

Rybnik

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Dominika Juraszczyk